آیا روغن ذرت برای سرخ کردن مناسب است ؟

آیا روغن ذرت برای سرخ کردن مناسب است یا خیر؟ مسئله ای که ذهن بسیاری از افراد به خصوص آشپزها را به خود جلب کرده است. اما چرا این مسئله

اشتراک گذاری