چرا تن ماهی در روغن گیاهی ؟

پیش از هر چیز باید بگوییم منظور از تن ماهی در روغن گیاهی روغن های سالمی همچون زیتون است. وگرنه تقریبا بیشتر روغن هایی که در تن ماهی دیده می

اشتراک گذاری